Event

2100 KundiyaVishwa Shanti Vedic Mahayajna (21-Feb-2014 to 22-Feb-2014)

Vihangam Yog Sant Samaj. Mahayagna, Asan Pranayam Prashikshan, Sadhna-Sivir, Amritvani and Divyawani (Swarved kathamrit).

Program Venue :-
Maharshi Sadafal Deo Ashram, Lakuiya, Chandwa, Latehar , Jharkhand

Contact :-
8757772611, 8294628654
Vihangam Yoga