Event

501 KundiyaVishwa Shanti Vedic Mahayajna (17-Feb-2014 to 18-Feb-2014)

 501 Kundiya Vishwa Shanti Vedic Mahayagna, Asan Pranayam Prashikshan, Sadhna-Sivir, Amritvani and Divyawani (Swarved kathamrit).

Program Venue :-
K.K. Nagar Stadium, Deoghar Jharkhand

Contact :-
9431221178, 8809588497, 9431323734, 9504802150
Vihangam Yoga